ĐỊNH VỊ CÔNG TRÌNH

2013-01-08 15:38:01

-  Trình tá»± thá»±c hiện:

+ BÆ°á»›c 1: Chủ đầu tÆ° ná»™p hồ sÆ¡ đề nghị cấp giấy phép xây dá»±ng tại Bá»™ phận tiếp nhận và trả kết quả thuá»™c Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp huyện.

+ BÆ°á»›c 2: Cán bá»™ chuyên trách kiểm tra thá»±c địa công trình; lập biên bản định vị vá»›i chủ đầu tÆ° và Ä‘Æ¡n vị thi công.

+ BÆ°á»›c 3: Chủ đầu tÆ° đến nhận biên bản định vị tại Bá»™ phận tiếp nhận và trả kết quả thuá»™c Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp huyện.

-  Cách thức thá»±c hiện: Tại trụ sở cÆ¡ quan hành chính.

-  Thành phần, số lượng hồ sÆ¡:

+ Thành phần hồ sÆ¡, bao gồm:

Bản sao giấy phép xây dá»±ng công trình Ä‘ã được cấp.

Bản sao bản vẽ thiết kế được duyệt.

Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

+ Số lượng hồ sÆ¡:  01 (bá»™)

-  Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sÆ¡ hợp lệ.

-  Đối tượng thá»±c hiện thủ tục hành chính:

+ Cá nhân.

+ Tổ chức.

-  CÆ¡ quan thá»±c hiện thủ tục hành chính:

 + CÆ¡ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

 + CÆ¡ quan hoặc người có thẩm quyền được uá»· quyền hoặc phân cấp thá»±c hiện (nếu có): không

 + CÆ¡ quan trá»±c tiếp thá»±c hiện TTHC: PhoÌ€ng Quản lý Đô thiÌ£ Ä‘ối với thaÌ€nh phố Long Xuyên vaÌ€ thiÌ£ xã Châu Đốc hoặc PhoÌ€ng Công thÆ°Æ¡ng Ä‘ối với các huyêÌ£n.

 + CÆ¡ quan phối hợp (nếu có): không

-  Kết quả thá»±c hiện thủ tục hành chính: Biên bản định vị công trình xây dá»±ng.

-  Phí, lệ phí: Không.

-  Tên mẫu Ä‘Æ¡n, mẫu tờ khai: Không.

-  Yêu cầu, Ä‘iều kiện thá»±c hiện thủ tục hành chính: Không.

-  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Xây dá»±ng số 16/2003/QH11 ngày 10/12/2003. Có hiệu lá»±c ngày 01/7/2004.

+ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dá»±ng. Có hiệu lá»±c ngày 30/12/2004

+ Quyết định số 72/2007/QĐ-UBND ngày 01/11/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc ban hành Quy định về cấp phép xây dá»±ng trên địa bàn tỉnh An Giang. Có hiệu lá»±c ngày 10/11/2007.

Các tin khác Trở về

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Dự Án Đã Thi Công

Liên Kết WebSite