Sửa Luật Đất đai gây nhiều tranh cãi

2013-01-14 10:39:05

Sở hữu toàn dân còn khiếm khuyết

Đại biểu Hà Thị Lan (Bắc Giang) cho rằng, Điều 14 tại dá»± thảo quy định đất Ä‘ai thuá»™c sở hữu toàn dân do Nhà nÆ°á»›c đại diện chủ sở hữu là “phù hợp” vá»›i Hiến pháp và Nghị quyết 19 của Há»™i nghị trung Æ°Æ¡ng 6 vừa qua về đổi má»›i chính sách pháp luật về đất Ä‘ai nhằm hiện đại hoá đất nÆ°á»›c vào năm 2020.

Tuy vậy, đại biểu Đỗ Văn Vẻ (Thái Bình) muốn làm rõ hÆ¡n về chế Ä‘á»™ sở hữu đất Ä‘ai nhÆ° trên vốn gây nhiều tranh cãi trong suốt những thập ká»· qua.

Ông Vẻ nói: “Quy định nhÆ° vậy thì cÅ©ng chÆ°a thá»±c sá»± cụ thể, chÆ°a có bÆ°á»›c Ä‘á»™t phá về việc gắn quyền lợi và trách nhiệm trong việc quản lý và sá»­ dụng đất, đặc biệt là đất ở”.

Đại biểu này cho rằng, trên thá»±c tế người sá»­ dụng đất ở chÆ°a được pháp luật công nhận dù họ có đầy đủ các quyền và chế Ä‘á»™ sở hữu, má»™t khi còn áp dụng khái nhiệm đất Ä‘ai thuá»™c sở hữu toàn dân.

Ông đề nghị: “Vì vậy, tôi đề nghị Quốc há»™i có thể cân nhắc thêm, bổ sung thêm vào Điều 14 là đất ở thuá»™c sở hữu tÆ° nhân, các loại đất khác thuá»™c sở hữu toàn dân do Nhà nÆ°á»›c đại diện chủ sở hữu".

Sá»­a Luật Đất Ä‘ai gây nhiều tranh cãi, Tài chính - Bất Ä‘á»™ng sản, Luat Dat dai, dai bieu Quoc hoi, dat dai, du thao quy dinh dat dai, Hien phap, Nghi quyet 19, gia dat, Ban soan thao luat,

Luật đất Ä‘ai có giải quyết được mâu thuẫn giữa Nhà nÆ°á»›c, người dân và doanh nghiệp trong quá trình phát triển.

Bảo vệ lợi ích người dân

Luật Đất Ä‘ai sá»­a đổi là má»™t trong mối bận tâm nhất của xã há»™i khi Việt Nam Ä‘ang tăng cường thu hồi đất Ä‘ai để phục vụ tiến trình công nghiệp hóa đất nÆ°á»›c.

Do giá đền bù thấp và đời sống của người dân sa sút sau khi bị thu hồi đất,khiến số vụ khiếu kiện liên quan đến đất Ä‘ai ngày càng gia tăng và chiếm tá»· lệ cao nhất, lên tá»›i trên 70% tổng số vụ khiếu kiện trên toàn quốc.

Tuy nhiên, quy định về giá đất của dá»± thảo lần này chÆ°a giải quyết được mâu thuẫn này khi nêu: “Giá đất do Nhà nÆ°á»›c quyết định bảo đảm nguyên tắc phù hợp vá»›i giá thị trường”.

Sá»­a đổi nhÆ° trên, theo các vị đại biểu Quốc há»™i, không khác nhiều so vá»›i quy định trong luật hiện tại, rằng giá đất đền bù cho dân phải “sát vá»›i giá thị trường”.

Đại biểu Lê Trọng Sang (TPHCM) cho rằng, quy định má»›i có thể tiếp tục tạo ra sá»± mÆ¡ hồ cho chính quyền, doanh nghiệp, và người dân có đất bị thu hồi.

Ông đặt câu hỏi: "Phù hợp giá thị trường có gì khác vá»›i sát giá thị trường? Thế nào là phù hợp giá thị trường? Giá thị trường là thị trường ở thời Ä‘iểm nào?".

Ông Sang nhận xét, theo quy định hiện hành, giá đất do Nhà nÆ°á»›c quy định sát vá»›i giá thị trường, nhÆ°ng trên thá»±c tế bảng giá đất công bố tại các địa phÆ°Æ¡ng chỉ bằng 30-60% giá thị trường.

Chẳng hạn, mức cao nhất trong bảng giá đất Hà Ná»™i và TPHCM chỉ là 81 triệu đồng/m2, cÅ©ng là mức tối Ä‘a trong khung giá đất của Chính phủ. Trong khi Ä‘ó, giá chuyển nhượng trên thị trường là vài trăm triệu đồng/m2.

Ông nói: “Sá»± chênh lệch ấy cho thấy ngân sách Nhà nÆ°á»›c Ä‘ã thất thu và tạo ra cảm nhận cho người bị thu hồi đất má»™t sá»± thiệt thòi quá mức”.

Không thể quên quyền lợi nhà đầu tÆ°

Trong khi Ä‘ó, đại biểu Mai Hữu Tín (Bình DÆ°Æ¡ng) kiến nghị cần quan tâm đền quyền lợi của các chủ đầu tÆ°. Ông trích dẫn Điều 55, Điểm h của dá»± thảo luật quy định về quyền thu hồi đất và không trả lại chi phí Ä‘ã bỏ ra vá»›i đất mà không được sá»­ dụng trong thời hạn 12 tháng liền hoặc tiến Ä‘á»™ sá»­ dụng đất chậm hÆ¡n 24 tháng mà không được cÆ¡ quan nhà nÆ°á»›c có thẩm quyền chấp nhận.

Đại biểu này cho rằng, thu hồi đất mà không trả lại chi phí nhà đầu tÆ° Ä‘ã bỏ ra “không phải là cách tốt nhất”.

Ông nói: “Hãy hình dung Ä‘iều luật này được thông qua và có hiệu lá»±c tại má»™t thời Ä‘iểm trong tÆ°Æ¡ng lai tÆ°Æ¡ng tá»± nhÆ° thời Ä‘iểm chúng ta Ä‘ang ngồi Ä‘ây thì việc gì sẽ xảy ra. Hàng ngàn dá»± án trên cả nÆ°á»›c bị buá»™c phải thu hồi đất và không được bồi hoàn gì cả dù các chủ đầu tÆ° gặp vô vàn khó khăn khách quan, không phải hoàn toàn do lá»—i của họ gây ra. Chúng ta có nên làm tình hình phức tạp thêm nhÆ° vậy không, má»—i dá»± án sá»­ dụng đất đều có những thuận lợi, khó khăn riêng mà chúng ta không lường trÆ°á»›c được".

Ông cho rằng, giúp má»™t dá»± án vượt qua những khó khăn khách quan sẽ hiệu quả hÆ¡n là thu hồi không bồi hoàn và để lại nhiều hậu quả.

Đại biểu nói: “Chúng tôi đề nghị Ban soạn thảo luật Ä‘Æ°a ra má»™t giải pháp hợp lý hÆ¡n. Hầu hết các nÆ°á»›c chống đầu cÆ¡ và lãng phí đất bằng thuế đất cao và phạt sai tiến Ä‘á»™, chứ không áp dụng biện pháp thu hồi đất không bồi hoàn, trừ những trường hợp đặc biệt. Chúng ta cÅ©ng có thể làm nhÆ° vậy”. 

Theo TÆ° Hoàng (Thời báo kinh thế Sài Gòn)

Các tin khác Trở về

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Dự Án Đã Thi Công

Liên Kết WebSite