Luật Đất đai 2013: Không có chuyện “đa sở hữu”?

2013-01-14 15:57:28

Bá»™ Tài nguyên và Môi trường vừa chính thức công bố, lấy ý kiến Ä‘óng góp của các bá»™ ngành đối vá»›i dá»± thảo má»›i nhất của Luật Đất Ä‘ai 2013.

Có hai ná»™i dung Ä‘áng chú ý trong dá»± thảo công bố lần này là vấn đề sở hữu đất Ä‘ai và thời hạn giao đất nông nghiệp cho người dân liệu có được sá»­a đổi theo đề xuất của các chuyên gia, nhà khoa học trong gần hai năm qua.

Tuy nhiên, thay vì sá»­a đổi theo hÆ°á»›ng Ä‘a sở hữu đất Ä‘ai nhÆ° đề xuất, dá»± thảo lần này vẫn quyết định duy trì duy nhất má»™t hình thức sở hữu toàn dân đối vá»›i đất Ä‘ai.

Tại chÆ°Æ¡ng 2, Ä‘iều 12 của dá»± thảo luật quy định rõ, “đất Ä‘ai thuá»™c sở hữu toàn dân do Nhà nÆ°á»›c đại diện chủ sở hữu”. Nhà nÆ°á»›c thá»±c hiện quyền đại diện chủ sở hữu về đất Ä‘ai nhÆ° quyết định quy hoạch, kế hoạch sá»­ dụng đất; mục Ä‘ích sá»­ dụng đất; hạn mức giao đất, hạn mức nhận chuyển quyền sá»­ dụng đất và thời hạn sá»­ dụng đất; thu hồi đất, định giá đất…

Điều 15 của dá»± thảo luật cÅ©ng nhấn mạnh, Nhà nÆ°á»›c quyết định thu hồi đất để sá»­ dụng vào mục Ä‘ích quốc phòng an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cá»™ng, phát triển kinh tế; do vi phạm pháp luật đất Ä‘ai, do chấm dứt sá»­ dụng đất.

Đối vá»›i đất sá»­ dụng có thời hạn, dá»± thảo luật quy định rõ: thời hạn giao đất nông nghiệp cho há»™ gia Ä‘ình, cá nhân sá»­ dụng là 50 năm. Khi hết thời hạn, người sá»­ dụng đất được Nhà nÆ°á»›c tiếp tục giao đất nếu có nhu cầu tiếp tục sá»­ dụng, chấp hành Ä‘úng pháp luật về đất Ä‘ai trong quá trình sá»­ dụng và việc sá»­ dụng đất Ä‘ó phù hợp vá»›i quy hoạch sá»­ dụng đất Ä‘ã được xét duyệt.

Thời hạn cho thuê đất nông nghiệp đối vá»›i há»™ gia Ä‘ình, cá nhân sá»­ dụng là không quá 50 năm. Thời hạn giao đất, cho thuê đất được tính từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất của cÆ¡ quan nhà nÆ°á»›c có thẩm quyền.

Ngoài ra, dá»± thảo cÅ©ng nói rõ, thời hạn giao đất, cho thuê đất đối vá»›i tổ chức kinh tế để sá»­ dụng vào mục Ä‘ích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; tổ chức kinh tế, há»™ gia Ä‘ình, cá nhân để sá»­ dụng đất làm mặt bằng xây dá»±ng cÆ¡ sở sản xuất, kinh doanh; tổ chức kinh tế để thá»±c hiện các dá»± án đầu tÆ°; người Việt Nam định cÆ° ở nÆ°á»›c ngoài, tổ chức, cá nhân nÆ°á»›c ngoài, tổ chức kinh tế liên doanh để thá»±c hiện các dá»± án đầu tÆ° tại Việt Nam được xem xét, quyết định trên cÆ¡ sở dá»± án đầu tÆ° hoặc Ä‘Æ¡n xin giao đất, thuê đất nhÆ°ng không quá 50 năm.

Đối vá»›i dá»± án có vốn đầu tÆ° lá»›n nhÆ°ng thu hồi vốn chậm, dá»± án đầu tÆ° vào địa bàn có Ä‘iều kiện kinh tế - xã há»™i khó khăn, địa bàn có Ä‘iều kiện kinh tế - xã há»™i đặc biệt khó khăn mà cần thời hạn dài hÆ¡n thì thời hạn giao đất, cho thuê đất là không quá 70 năm.

Đối vá»›i các dá»± án kinh doanh nhà ở thì thời hạn sá»­ dụng đất đối vá»›i chủ đầu tÆ° là thời hạn thá»±c hiện dá»± án, người mua nhà ở gắn liền vá»›i quyền sá»­ dụng đất được sá»­ dụng đất ổn định lâu dài.

Khi hết thời hạn, người sá»­ dụng đất được Nhà nÆ°á»›c xem xét gia hạn sá»­ dụng đất nếu có nhu cầu tiếp tục sá»­ dụng, chấp hành Ä‘úng pháp luật về đất Ä‘ai trong quá trình sá»­ dụng và việc sá»­ dụng đất Ä‘ó phù hợp vá»›i quy hoạch sá»­ dụng đất Ä‘ã được xét duyệt;

Đối vá»›i đất bãi bồi ven sông, ven biển, dá»± thảo luật  nêu rõ “Nhà nÆ°á»›c khuyến khích tổ chức kinh tế, há»™ gia Ä‘ình, cá nhân đầu tÆ° Ä‘Æ°a đất bãi bồi ven sông, ven biển vào sá»­ dụng”.

Há»™ gia Ä‘ình, cá nhân Ä‘ã được Nhà nÆ°á»›c giao đất bãi bồi ven sông, ven biển trÆ°á»›c ngày Luật Đất Ä‘ai 2013 có hiệu lá»±c thi hành để sá»­ dụng vào mục Ä‘ích nông nghiệp thì được tiếp tục sá»­ dụng trong thời hạn giao đất còn lại. Khi hết thời hạn giao đất nếu có nhu cầu sá»­ dụng đất, phù hợp vá»›i quy hoạch, kế hoạch sá»­ dụng đất và không vi phạm pháp luật đất Ä‘ai thì Nhà nÆ°á»›c xem xét cho thuê đất.

Các tin khác Trở về

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Dự Án Đã Thi Công

Liên Kết WebSite