Cải cách thủ tục cấp phép xây dựng

2013-03-06 09:05:38

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG CÔNG TÁC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH
 

Tác gi: Ths.NGUYN NGC HI

Phó Trưởng phòng cp phép xây dng, S Xây dng

 

THC TRNG CÔNG TÁC CP PHÉP XÂY DNG TRÊN ĐA BÀN THÀNH PH

Thành ph H Chí Minh là đô th ln nht ca c nước, được xếp loi đc bit vi din tích 2.095km2, có dân s trên 8 triu người và khong trên 2 triu người vãng lai. Thành ph có 19 qun, 5 huyn, 322 phường-xã, th trn. Vi vai trò trung tâm v công nghip, dch v, khoa hc công ngh, văn hóa, thương mi…, là đu mi giao thông trong nước và quc tế. S phát trin ca thành phnh hưởng ln đến khu vc và c nước. Trên lĩnh vc xây dng, Thành ph H Chí Minh là nơi có tc đ xây dng rt cao, công tác cp giy phép xây dng đã được y ban nhân dân thành ph rt quan tâm, kp thi trin khai thc hin có hiu qu các quy đnh ca pháp lut v xây dng. Vic cp giy phép xây dng ngày càng được phân cp mnh choy ban nhân dân qun-huyn thc hin nên đã to điu kin thun li cho các t chc, doanh nghip và người dân. Đng thi vi vic đơn gin các th tc hành chính, công khai các quy đnh; chn chnh tác phong, l li làm vic; nâng cao nhn thc v pháp lut và chuyên môn ca ca đi ngũ cán b công chc, cũng như ý thc ca các t chc, doanh nghip và người dân nên s lượng ch đu tư chp hành vic xin phép xây dng đã tăng lên rõ rt (th hin thông qua s lượng giy phép xây dng được cp hàng năm trên đa bàn thành ph).

 

Năm

S lượng GPXD đã cp (Giy phép)

Tng DT sàn XD (Triu m2 sàn XD)

2001 
9.653
2,42 
2007
28.171 
6,43
2011
41.700 
7,07 

6 tháng đu năm 2012 

17.104 
3.359
 

Bên cnh đó, S Xây dng cũng đã duy trì đu đn chế đ kim tra, thanh tra công tác cp phép xây dng ti các cơ quan thm quyn cp phép xây dng; t chc giao ban đnh kỳ 02 ln/năm vi y ban nhân dân các qun-huyn, Ban Qun lý các Khu đô th mi, Khu Công nghip – Khu chế xut có thm quyn cp giy phép xây dng và các cơ quan chc năng ca thành ph nhm trao đi, nm bt kp thi các quy đnh mi liên quan đến công tác cp giy phép xây dng; hướng dn gii quyết nhng vướng mc trong phm vi thm quyn hoc tng hp nhng ý kiến, đ xut tháo g nhng khó khăn, vướng mc đ trình y ban nhân dân thành ph, B Xây dng nếu vượt thm quyn. Qua công tác kim tra, thanh tra; S Xây dng đã phát hin và chn chnh kp thi nhng đơn v thc hin chưa đúng quy đnh, không đm bo quy trình gii quyết h sơ; t đó to s chuyn biến và liên thông, thng nht trong cách gii quyết h sơ ca các cơ quan thm quyn cp giy phép xây dng trên đa bàn thành ph.

Công tác cp giy phép xây dng trên đa bàn Thành ph H Chí Minh tng bước được ci cách thông qua các quy đnh v cp giy phép xây dng và qun lý xây dng theo giy phép ca y ban nhân dân thành ph, phù hp vi quy đnh hin hành ca pháp lut v xây dng, đm bo quyn li chính đáng ca cá nhân, t chc và doanh nghip thông qua giy phép xây dng.

Ngoài kết qu đã đt được, trong thc tế công tác cp phép xây dng Thành ph H Chí Minh vn còn mt s vn đ tn ti gây khó khăn cho các t chc, doanh nghip và người dân; vn còn mt s qun-huyn cp phép chm so vi quy đnh; tình trng xây dng không phép, sai phép vn còn xy ra.

NGUYÊN NHÂN

S dĩ còn nhng tn ti đó là do nhiu nguyên nhân, có th phân loi các nguyên nhân ch yếu làm phát sinh th tc hành chính và kéo dài thi gian thc hin cp phép xây dng như sau:

- Công tác t chc thc hin ca cơ quan cp phép xây dng chưa tt, vic th lý h sơ chưa kp thi, thi gian gi văn bn yêu cu ch đu tư b sung h sơ hoc ly ý kiến ca cơ quan liên quan không đm bo thi gian theo quy đnh.

- Nhn thc và hiu biết pháp lut liên quan đến công tác cp phép xây dng ca các ch đu tư và cán b công chc thc hin công tác cp phép xây dng chưa đy đ nên khi thc hin còn lúng túng hoc thc hin không đúng theo quy đnh.

- Công tác quy hoch xây dng chưa đáp ng được yêu cu đu tư, quy hoch chi tiết xây dng còn thiếu dn đến phi tha thun nhiu, quy hoch đã được duyt nhưng chưa công b công khai theo quy đnh, s phi hp gia cơ quan cp phép xây dng và cơ quan phê duyt quy hoch chưa tt dn đến tình trng cơ quan cp phép không có đy đ thông tin đ xem xét, li phi hi cơ quan qun lý quy hoch và các cơ quan liên quan nên mt rt nhiu thi gian.

- Trong quá trình lp d án, thiết kế công trình do ch đu tư không nghiên cu k đã đưa ra nhim v thiết kế chun xác, nên sau khi đã được tha thun v quy hoch, kiến trúc đ lp d án, ch du tư li t điu chnh thiết kế công trình nhiu ln dn đến phi ly ý kiến tha thun li nhiu ln làm kéo dài thi gian xét cp giy phép xây dng.

- Cơ quan cp giy phép xây dng đã yêu cu thêm các th tc mà ch đu tư phi t tha thun vi các cơ quan liên quan trước khi np h sơ xin phép xây dng làm phát sinh các th tc và kéo dài thi gian cp phép xây dng.

- Các th tc mà pháp lut khác có liên quan, quy đnh nhưng không rõ, còn chng chéo, phát sinh các th tc, khó khăn trong thc hin.

KIN NGH CÁC GII PHÁP

T thc trng và nguyên nhân nêu trên, công tác ci cách th tc hành chính trong công tác cp giy phép xây dng phi là vic làm thường xuyên và liên tc ca cơ quan cp giy phép xây dng nhm mc tiêu đơn gin hóa v th tc; ci tiến quy trình gii quyết theo hướng liên thông, rõ ràng, minh bch và công khai đ to điu kin thun li cho cá nhân, t chc và doanh nghip trong vic xin cp giy phép xây dng; đng thi kim tra, phát hin x lý kp thi nhng biu hin nhũng nhiu, tiêu cc ca các cán b công chc đng thi góp phn nâng cao hiu lc, hiu qu qun lý nhà nước là vic làm cp thiết phi thc hin, kiến ngh mt s gii pháp c th như sau:

1. Áp dng cht ch quy trình gii quyết h sơ đm bo theo Tiêu chun ISO 9001 : 2008.

2. Yêu cu các cơ quan có thm quyn cp Giy phép xây dng phi thường xuyên niêm yết công khai các quy đnh pháp lut, quy trình và th tc trong công tác cp giy phép xây dng đ nhà đu tư và người dân d dàng tiếp cn, thc hin theo đúng quy đnh.

3. Tiếp tc t chc nhng lp tp hun chuyên sâu v k năng, nghip v trong công tác cp giy phép xây dng và qun lý xây dng theo giy phép cho các cán b công chc ca qun-huyn; phường-xã, th trn; các cơ quan thm quyn cp giy phép xây dng đ nâng cao trình đ, năng lc cho đi ngũ cán b công chc, đáp ng nhu cu xây dng ngày mt tăng ca thành ph.

4. Phi hp vi các S-Ngành liên quan nghiên cu trình y ban nhân dân thành ph và các cơ quan chc năng ban hành các văn bn quy phm pháp lut đ áp dng rng rãi, công khai minh bch; nhm hn chế tình trng đ các nhà đu tư, người dân phi xin ý kiến các cơ quan chc năng v các ch tiêu kiến trúc – quy hoch, chiu cao công trình, phòng cháy cha cháy cho tng công trình trước khi xin cp giy phép xây dng.

5. Đy nhanh tiến đ lp quy hach chung và quy hach chi tiết trên tòan thành ph, cp giy chng nhn quyn s dng đt, quyn s hu nhà (đc bit là các công trình tôn giáo).

6. Tp trung rà soát, nhanh chóng chnh sa và đi mi h thng quy chun – tiêu chun v quy hoch và xây dng công trình đã quá lc hu và không phù hp vi thc tin.

7. Tăng cường thanh tra, kim tra thường xuyên công tác cp giy phép xây dng, duy trì đu đn các cuc hp giao ban chuyên đ v công tác cp phép xây dng nhm thúc đy công vic, đm bo thi hn gii quyết theo quy đnh, phát hin nhng khâu trì tr, ách tc hoc nhng vướng mc phát sinh đ kp thi chn chnh hay kiến ngh cp có thm quyn gii quyết, làm cho công tác này đi vào n nếp, có hiu qu tht s, cng c lòng tin ca người dân đi vi nhà nước.

8. Yêu cu các cơ quan cp giy phép xây dng phi tuyn dng đ lc lượng cán b - công chc làm công tác cp giy phép xây dng; thường xuyên rèn luyn, đào to cán b - công chc nâng cao năng lc chuyên môn, gi gìn phm cht đo đc.

9. Tăng cường lc lượng c v s lượng và nghip v cho đi ngũ cán b công chc làm công tác cp phép xây dng, trang b đy đ v phương tin máy móc, chương trình qun lý h sơ... tiến ti ISO hóa tòan b công tác cp phép xây dng trên đa bàn thành ph.

10. Biên tp và ph biến tài liu hướng dn chun b h sơ tiếp nhn và gii quyết h sơ cp phép xây dng; S Xây dng thường xuyên phi hp vi y ban nhân dân các qun-huyn t chc nhng “Ngày hi tư vn pháp lut”; đng thi thông qua các báo, đài đ thc hin các bui giao lưu trc tuyến nhm tuyên truyn, ph biến các quy đnh ca pháp lut đến cho người dân và các t chc, doanh nghip.

Trong thi gian ti, hy vng các gii pháp ci cách th tc hành chính cp phép xây dng được thc hin tt đ tiết kim thi gian, chi phí cho cơ quan, t chc, cá nhân trong vic xin phép xây dng nhm góp phn phát trin kinh tế xã hi thành ph ngày càng bn vng và phn vinh.

Nguồn: Tạp chí Sài Gòn Đầu tư & Xây dựng

Các tin khác Trở về

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Dự Án Đã Thi Công

Liên Kết WebSite