Cải cách thủ tục cấp phép xây dựng

2013-03-06 09:05:38

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG CÔNG TÁC CẤP GIẤY PHÉP XÂY Dá»°NG TRÊN ĐỊA BÀN TP. Há»’ CHÍ MINH
 

Tác giả: Ths.NGUYỄN NGỌC HẢI

Phó Trưởng phòng cấp phép xây dá»±ng, Sở Xây dá»±ng

 

THá»°C TRẠNG CÔNG TÁC CẤP PHÉP XÂY Dá»°NG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Thành phố Hồ Chí Minh là Ä‘ô thị lá»›n nhất của cả nÆ°á»›c, được xếp loại đặc biệt vá»›i diện tích 2.095km2, có dân số trên 8 triệu người và khoảng trên 2 triệu người vãng lai. Thành phố có 19 quận, 5 huyện, 322 phường-xã, thị trấn. Vá»›i vai trò trung tâm về công nghiệp, dịch vụ, khoa học công nghệ, văn hóa, thÆ°Æ¡ng mại…, là đầu mối giao thông trong nÆ°á»›c và quốc tế. Sá»± phát triển của thành phốảnh hưởng lá»›n đến khu vá»±c và cả nÆ°á»›c. Trên lÄ©nh vá»±c xây dá»±ng, Thành phố Hồ Chí Minh là nÆ¡i có tốc Ä‘á»™ xây dá»±ng rất cao, công tác cấp giấy phép xây dá»±ng Ä‘ã được Ủy ban nhân dân thành phố rất quan tâm, kịp thời triển khai thá»±c hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về xây dá»±ng. Việc cấp giấy phép xây dá»±ng ngày càng được phân cấp mạnh choỦy ban nhân dân quận-huyện thá»±c hiện nên Ä‘ã tạo Ä‘iều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Đồng thời vá»›i việc Ä‘Æ¡n giản các thủ tục hành chính, công khai các quy định; chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc; nâng cao nhận thức về pháp luật và chuyên môn của của Ä‘á»™i ngÅ© cán bá»™ công chức, cÅ©ng nhÆ° ý thức của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân nên số lượng chủ đầu tÆ° chấp hành việc xin phép xây dá»±ng Ä‘ã tăng lên rõ rệt (thể hiện thông qua số lượng giấy phép xây dá»±ng được cấp hàng năm trên địa bàn thành phố).

 

Năm

Số lượng GPXD Ä‘ã cấp (Giấy phép)

Tổng DT sàn XD (Triệu m2 sàn XD)

2001 
9.653
2,42 
2007
28.171 
6,43
2011
41.700 
7,07 

6 tháng đầu năm 2012 

17.104 
3.359
 

Bên cạnh Ä‘ó, Sở Xây dá»±ng cÅ©ng Ä‘ã duy trì đều đặn chế Ä‘á»™ kiểm tra, thanh tra công tác cấp phép xây dá»±ng tại các cÆ¡ quan thẩm quyền cấp phép xây dá»±ng; tổ chức giao ban định kỳ 02 lần/năm vá»›i Ủy ban nhân dân các quận-huyện, Ban Quản lý các Khu Ä‘ô thị má»›i, Khu Công nghiệp – Khu chế xuất có thẩm quyền cấp giấy phép xây dá»±ng và các cÆ¡ quan chức năng của thành phố nhằm trao đổi, nắm bắt kịp thời các quy định má»›i liên quan đến công tác cấp giấy phép xây dá»±ng; hÆ°á»›ng dẫn giải quyết những vÆ°á»›ng mắc trong phạm vi thẩm quyền hoặc tổng hợp những ý kiến, đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vÆ°á»›ng mắc để trình Ủy ban nhân dân thành phố, Bá»™ Xây dá»±ng nếu vượt thẩm quyền. Qua công tác kiểm tra, thanh tra; Sở Xây dá»±ng Ä‘ã phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những Ä‘Æ¡n vị thá»±c hiện chÆ°a Ä‘úng quy định, không đảm bảo quy trình giải quyết hồ sÆ¡; từ Ä‘ó tạo sá»± chuyển biến và liên thông, thống nhất trong cách giải quyết hồ sÆ¡ của các cÆ¡ quan thẩm quyền cấp giấy phép xây dá»±ng trên địa bàn thành phố.

Công tác cấp giấy phép xây dá»±ng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từng bÆ°á»›c được cải cách thông qua các quy định về cấp giấy phép xây dá»±ng và quản lý xây dá»±ng theo giấy phép của Ủy ban nhân dân thành phố, phù hợp vá»›i quy định hiện hành của pháp luật về xây dá»±ng, đảm bảo quyền lợi chính Ä‘áng của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp thông qua giấy phép xây dá»±ng.

Ngoài kết quả Ä‘ã đạt được, trong thá»±c tế công tác cấp phép xây dá»±ng ở Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn má»™t số vấn đề tồn tại gây khó khăn cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân; vẫn còn má»™t số quận-huyện cấp phép chậm so vá»›i quy định; tình trạng xây dá»±ng không phép, sai phép vẫn còn xảy ra.

NGUYÊN NHÂN

Sở dÄ© còn những tồn tại Ä‘ó là do nhiều nguyên nhân, có thể phân loại các nguyên nhân chủ yếu làm phát sinh thủ tục hành chính và kéo dài thời gian thá»±c hiện cấp phép xây dá»±ng nhÆ° sau:

- Công tác tổ chức thá»±c hiện của cÆ¡ quan cấp phép xây dá»±ng chÆ°a tốt, việc thụ lý hồ sÆ¡ chÆ°a kịp thời, thời gian gá»­i văn bản yêu cầu chủ đầu tÆ° bổ sung hồ sÆ¡ hoặc lấy ý kiến của cÆ¡ quan liên quan không đảm bảo thời gian theo quy định.

- Nhận thức và hiểu biết pháp luật liên quan đến công tác cấp phép xây dá»±ng của các chủ đầu tÆ° và cán bá»™ công chức thá»±c hiện công tác cấp phép xây dá»±ng chÆ°a đầy đủ nên khi thá»±c hiện còn lúng túng hoặc thá»±c hiện không Ä‘úng theo quy định.

- Công tác quy hoạch xây dá»±ng chÆ°a Ä‘áp ứng được yêu cầu đầu tÆ°, quy hoạch chi tiết xây dá»±ng còn thiếu dẫn đến phải thỏa thuận nhiều, quy hoạch Ä‘ã được duyệt nhÆ°ng chÆ°a công bố công khai theo quy định, sá»± phối hợp giữa cÆ¡ quan cấp phép xây dá»±ng và cÆ¡ quan phê duyệt quy hoạch chÆ°a tốt dẫn đến tình trạng cÆ¡ quan cấp phép không có đầy đủ thông tin để xem xét, lại phải hỏi cÆ¡ quan quản lý quy hoạch và các cÆ¡ quan liên quan nên mất rất nhiều thời gian.

- Trong quá trình lập dá»± án, thiết kế công trình do chủ đầu tÆ° không nghiên cứu kỹ Ä‘ã Ä‘Æ°a ra nhiệm vụ thiết kế chuẩn xác, nên sau khi Ä‘ã được thỏa thuận về quy hoạch, kiến trúc để lập dá»± án, chủ dầu tÆ° lại tá»± Ä‘iều chỉnh thiết kế công trình nhiều lần dẫn đến phải lấy ý kiến thỏa thuận lại nhiều lần làm kéo dài thời gian xét cấp giấy phép xây dá»±ng.

- CÆ¡ quan cấp giấy phép xây dá»±ng Ä‘ã yêu cầu thêm các thủ tục mà chủ đầu tÆ° phải tá»± thỏa thuận vá»›i các cÆ¡ quan liên quan trÆ°á»›c khi ná»™p hồ sÆ¡ xin phép xây dá»±ng làm phát sinh các thủ tục và kéo dài thời gian cấp phép xây dá»±ng.

- Các thủ tục mà pháp luật khác có liên quan, quy định nhÆ°ng không rõ, còn chồng chéo, phát sinh các thủ tục, khó khăn trong thá»±c hiện.

KIẾN NGHỊ CÁC GIẢI PHÁP

Từ thá»±c trạng và nguyên nhân nêu trên, công tác cải cách thủ tục hành chính trong công tác cấp giấy phép xây dá»±ng phải là việc làm thường xuyên và liên tục của cÆ¡ quan cấp giấy phép xây dá»±ng nhằm mục tiêu Ä‘Æ¡n giản hóa về thủ tục; cải tiến quy trình giải quyết theo hÆ°á»›ng liên thông, rõ ràng, minh bạch và công khai để tạo Ä‘iều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong việc xin cấp giấy phép xây dá»±ng; đồng thời kiểm tra, phát hiện xá»­ lý kịp thời những biểu hiện nhÅ©ng nhiá»…u, tiêu cá»±c của các cán bá»™ công chức đồng thời góp phần nâng cao hiệu lá»±c, hiệu quả quản lý nhà nÆ°á»›c là việc làm cấp thiết phải thá»±c hiện, kiến nghị má»™t số giải pháp cụ thể nhÆ° sau:

1. Áp dụng chặt chẽ quy trình giải quyết hồ sÆ¡ đảm bảo theo Tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008.

2. Yêu cầu các cÆ¡ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép xây dá»±ng phải thường xuyên niêm yết công khai các quy định pháp luật, quy trình và thủ tục trong công tác cấp giấy phép xây dá»±ng để nhà đầu tÆ° và người dân dá»… dàng tiếp cận, thá»±c hiện theo Ä‘úng quy định.

3. Tiếp tục tổ chức những lá»›p tập huấn chuyên sâu về kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác cấp giấy phép xây dá»±ng và quản lý xây dá»±ng theo giấy phép cho các cán bá»™ công chức của quận-huyện; phường-xã, thị trấn; các cÆ¡ quan thẩm quyền cấp giấy phép xây dá»±ng để nâng cao trình Ä‘á»™, năng lá»±c cho Ä‘á»™i ngÅ© cán bá»™ công chức, Ä‘áp ứng nhu cầu xây dá»±ng ngày má»™t tăng của thành phố.

4. Phối hợp vá»›i các Sở-Ngành liên quan nghiên cứu trình Ủy ban nhân dân thành phố và các cÆ¡ quan chức năng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để áp dụng rá»™ng rãi, công khai minh bạch; nhằm hạn chế tình trạng để các nhà đầu tÆ°, người dân phải xin ý kiến các cÆ¡ quan chức năng về các chỉ tiêu kiến trúc – quy hoạch, chiều cao công trình, phòng cháy chữa cháy cho từng công trình trÆ°á»›c khi xin cấp giấy phép xây dá»±ng.

5. Đẩy nhanh tiến Ä‘á»™ lập quy họach chung và quy họach chi tiết trên tòan thành phố, cấp giấy chứng nhận quyền sá»­ dụng đất, quyền sở hữu nhà (đặc biệt là các công trình tôn giáo).

6. Tập trung rà soát, nhanh chóng chỉnh sá»­a và đổi má»›i hệ thống quy chuẩn – tiêu chuẩn về quy hoạch và xây dá»±ng công trình Ä‘ã quá lạc hậu và không phù hợp vá»›i thá»±c tiá»…n.

7. Tăng cường thanh tra, kiểm tra thường xuyên công tác cấp giấy phép xây dá»±ng, duy trì đều đặn các cuá»™c họp giao ban chuyên đề về công tác cấp phép xây dá»±ng nhằm thúc đẩy công việc, đảm bảo thời hạn giải quyết theo quy định, phát hiện những khâu trì trệ, ách tắc hoặc những vÆ°á»›ng mắc phát sinh để kịp thời chấn chỉnh hay kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết, làm cho công tác này Ä‘i vào nề nếp, có hiệu quả thật sá»±, củng cố lòng tin của người dân đối vá»›i nhà nÆ°á»›c.

8. Yêu cầu các cÆ¡ quan cấp giấy phép xây dá»±ng phải tuyển dụng đủ lá»±c lượng cán bá»™ - công chức làm công tác cấp giấy phép xây dá»±ng; thường xuyên rèn luyện, Ä‘ào tạo cán bá»™ - công chức nâng cao năng lá»±c chuyên môn, giữ gìn phẩm chất đạo đức.

9. Tăng cường lá»±c lượng cả về số lượng và nghiệp vụ cho Ä‘á»™i ngÅ© cán bá»™ công chức làm công tác cấp phép xây dá»±ng, trang bị đầy đủ về phÆ°Æ¡ng tiện máy móc, chÆ°Æ¡ng trình quản lý hồ sÆ¡... tiến tá»›i ISO hóa tòan bá»™ công tác cấp phép xây dá»±ng trên địa bàn thành phố.

10. Biên tập và phổ biến tài liệu hÆ°á»›ng dẫn chuẩn bị hồ sÆ¡ tiếp nhận và giải quyết hồ sÆ¡ cấp phép xây dá»±ng; Sở Xây dá»±ng thường xuyên phối hợp vá»›i Ủy ban nhân dân các quận-huyện tổ chức những “Ngày há»™i tÆ° vấn pháp luật”; đồng thời thông qua các báo, Ä‘ài để thá»±c hiện các buổi giao lÆ°u trá»±c tuyến nhằm tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật đến cho người dân và các tổ chức, doanh nghiệp.

Trong thời gian tá»›i, hy vọng các giải pháp cải cách thủ tục hành chính cấp phép xây dá»±ng được thá»±c hiện tốt để tiết kiệm thời gian, chi phí cho cÆ¡ quan, tổ chức, cá nhân trong việc xin phép xây dá»±ng nhằm góp phần phát triển kinh tế xã há»™i thành phố ngày càng bền vững và phồn vinh.

Nguồn: Tạp chí Sài Gòn Äáº§u tÆ° & Xây dá»±ng

Các tin khác Trở về

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Dự Án Đã Thi Công

Liên Kết WebSite